SMiEW II stopień

STUDIUJ W RADOMIU!!!

Od kandydatów na studia I stopnia wymagane będzie posiadanie świadectwa dojrzałości, a także przedstawienie do oceny komisji egzaminacyjnej teczki z pracami własnymi (portfolio z min. 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3), bez względu na wybrany przez kandydata kierunek studiów. Teczka punktowana będzie w skali od 0 do 30 pkt. ogółem za wszystkie przedstawione prace oraz dodane 0,05 sumy punktów odpowiadającej wynikom egzaminu maturalnego z historii sztuki z poziomu podstawowego i rozszerzonego.
(UWAGA! By zostać studentem Wydziału Sztuki nie jest konieczne 
zdawanie egzaminu z historii sztuki na egzaminie maturalnym!!!).

Dla kandydatów posiadających tzw. „starą maturę” przewidziana jest rozmowa z zakresu historii sztuki.
Minimalna wysokość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na studia:
W = 15 pkt.

Przy czym, na kierunku: 
Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna (I i II stopień):
W portfolio przedstaw nam swoje  prace: rysunkowe, malarskie, projektowe, multimedialne, filmy, animacje, fotografie i wszystko to, czym chciałbyś się nam pochwalić. Pokaż nam co potrafisz!

---------------------------------------------------------------------------

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.
Pracownie dyplomujące z zakresu:

  • projektów przestrzeni cyfrowej;
  • projektów multimedialnych;
  • fotografii cyfrowej;
  • komunikacji wizualnej.

Jeżeli masz pytania pisz: mdanski@uthrad.pl

Absolwent kierunkuSztuka Mediów i Edukacja Wizualna powinien posiadać kwalifikacje artysty sztuk pięknych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym pogłębioną, ogólnohumanistyczną wiedzę z własnym doświadczeniem artystycznym.
Świadome i aktywne uczestniczenie absolwenta w obecnych realiach kulturowych uwarunkowane jak wykształceniem następujących umiejętności:
- refleksyjny (poznawczy i krytyczny) stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury,
- umiejętność stymulowania i kierowania kreatywną aktywnością innych,
- własna, aktywna działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych ("czystych" i użytkowych)
- umiejętność wielokierunkowej promocji sztuki i efektywnego funkcjonowania na rynku sztuki.

Powyższe predyspozycje i aktywność pozwalają absolwentowi kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna być czynnym artystą oraz podjąć pracę w różnorodnych instytucjach upowszechniania kultury i sztuki, a po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich umożliwiają również pracę w szkole.
bsolwent może podjąć pracę w zakresie wybranych specjalności w różnych instytucjach projektowania i wytwarzanie elementów przedmiotów sztuki użytkowej i architektury, a także w charakterze: grafika komputerowego, operatora stanowiska DTP.

Egzamin dyplomowy na studiach zawodowych obejmuje prezentację i obronę:
- prac artystycznych przygotowanych w pracowni;
- pisemnej wypowiedzi na temat przedstawionej twórczości własnej.

Absolwent po II stopniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy magistra sztuki.